คู่มือสำหรับการอบรม “หลักสูตรการอบรมด้านเพศสภาพ อำนาจในการจัดการทรัพยากรน้ำ” (Curriculum on Gender and Power in Water Resource Governance”