MyMekong.org

รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล (โครงการผันน้ำยวม)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ไฟล์ด้านล่างนี้ เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำยวม เงา เมย สาละวิน ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบ ได้ขอคัดสำเนาจากกรมชลประทาน และสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม โดยทนายความได้นำเงินไปชำระ รวม 20,526 บาท และ รับเอกสารดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

ฉบับหลัก เล่ม 1/3 (คลิกเพื่อดาวโหลด)
ฉบับหลัก เล่ม 2/3 (คลิกเพื่อดาวโหลด)
ฉบับหลัก เล่ม 3/3 (คลิกเพื่อดาวโหลด)
ฉบับภาคผนวก เล่ม 1/2 (คลิกเพื่อดาวโหลด)
ฉบับภาคผนวก เล่ม 2/2 (คลิกเพื่อดาวโหลด)
แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คลิกเพื่อดาวโหลด)
ฉบับสรุปสำหรับผู้บริหาร (คลิกเพื่อดาวโหลด)

More to explorer