รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล (โครงการผันน้ำยวม)

ไฟล์ด้านล่างนี้ เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำยวม เงา เมย สาละวิน ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบ ได้ขอคัดสำเนาจากกรมชลประทาน และสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม โดยทนายความได้นำเงินไปชำระ รวม 20,526 บาท และ รับเอกสารดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

ฉบับหลัก เล่ม 1/3 (คลิกเพื่อดาวโหลด)
ฉบับหลัก เล่ม 2/3 (คลิกเพื่อดาวโหลด)
ฉบับหลัก เล่ม 3/3 (คลิกเพื่อดาวโหลด)
ฉบับภาคผนวก เล่ม 1/2 (คลิกเพื่อดาวโหลด)
ฉบับภาคผนวก เล่ม 2/2 (คลิกเพื่อดาวโหลด)
แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คลิกเพื่อดาวโหลด)
ฉบับสรุปสำหรับผู้บริหาร (คลิกเพื่อดาวโหลด)

More to explorer