เขื่อนดอนสะโฮง เดิมพันด้วยความมั่นคงด้านอาหารและชีวิตของคนลุ่มน้ำโขง