ปฏิญญาเชียงของ โดย กลุ่มพันธมิตรเพื่อการปกป้องแม่น้ำโขง 14 มีนาคม 2560วันที่ 14 มีนาคม 2560

วันหยุดเขื่อนโลกและแสดงการปกป้องแม่น้ำ

พวกเรากลุ่มพันธมิตรเพื่อการปกป้องแม่น้ำโขงร่วมกับกลุ่มประชาสังคม ชุมชนจากประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม ขอแสดงความเคารพต่อแม่น้ำโขงที่ได้เกื้อหนุนการดำเนินชีวิตของพวกเรา แม่น้ำโขงเปรียบเสมือน “แม่” ของพวกเราทุกคน เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพและเปรียบเหมือนสิ่งกำหนดชะตาชีวิตหลายล้านคนทั่วทั้งลุ่มน้ำ

พวกเราชาวชุมชนลุ่มน้ำโขงได้ทุ่มเทปกป้องรักษาแม่น้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นทรัพยากรที่ต้องรักษาไว้เพื่อลูกหลาน พวกเราวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อแผนการพัฒนาขนาดใหญ่ที่เพิกเฉยต่อภูมิปัญญา วัฒนธรรม และเสียงของชายหญิงในชุมชนลุ่มน้ำโขงที่มีความเชื่อผูกพันแนบแน่นกับสายน้ำโขง การวางแผนและการตัดสินใจในการสร้างเขื่อนไฟฟ้าและโครงการพัฒนาอื่นๆ บนแม่น้ำโขงที่ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ขาดความโปร่งใสและไร้ซึ่งความรับผิดชอบ

แม่น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ทั่วโลกและขณะนี้กำลังถูกลดทอนและทำลายลง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและความแห้งแล้งที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องปกป้องรักษาทรัพยากร ความสมดุลทางชีวภาพ และระบบนิเวศน์ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชุมชน ในวันนี้ ชุมชนนับร้อยทั่วโลกกำลังร่วมกันแสดงออกเพื่อปกป้องแม่น้ำของพวกเขา เราจึงขอแสดงจุดยืนร่วมกับชุมชนอื่นๆ ในลุ่มน้ำโขง เราขอยืนยันว่า จะร่วมมือกันทั่วทั้งลุ่มน้ำโขง เพื่อให้เสียงของชุมชนมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจในลุ่มน้ำโขงทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

More to explorer