MyMekong.org

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

จดหมายตอบกลับของธนาคารกรุงไทย กรณีการเข้าให้ข้อมูลข้อกังวลต่อการให้เงินกู้กรณีเขื่อนหลวงพระบางของเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง และแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรม ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพานิชย์ 6 แห่ง ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

More to explorer