MyMekong.org

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

จดหมายชี้แจงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ตอบชี้แจงกรณีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนหลวงพระบาง ว่ายังไม่ได้มีการรับซื้อไฟฟ้า

More to explorer