สรุปข้อมูลเบื้องต้น โครงการเขื่อนปากแบง และการวิเคราะห์ผลกระทบข้ามพรมแดนต่อประเทศไทย

สรุปข้อมูลเบื้องต้น โครงการเขื่อนปากแบง และการวิเคราะห์ผลกระทบข้ามพรมแดน ต่อประเทศไทย โดย เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง กลุ่มรักษ์เชียงของ และกลุ่มเสรีภาพแม่น้้ำโขง

เมษายน 2566

More to explorer