MyMekong.org

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สถานะขององค์ความรู้:ผู้หญิงและแม่น้ำในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

หากสนใจรายงานฉบับเต็มภาษาอังกฤษ สามารถโหลดไปที่ลิงค์นี้ https://www.womenandrivers.com/resources/state-of-knowledge-women-and-rivers-in-the-mekong-region

More to explorer