รายงาน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญว่าด้วย ‘การทบทวนการออกแบบเพื่อปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี’ Expert Commentary on the ‘Review of Design Changes Made for the Xayaburi Hydropower Project’

ในรายงานนี้ International Rivers ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญสองท่าน ให้ความเห็นเกี่ยวกับ ‘การทบทวนการออกแบบเพื่อปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี’ ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (ในที่นี้จะเรียกว่า ‘เอกสาร MRC Review’) ซึ่งมีการเผยแพร่ต้นปี 2562

เอกสาร MRC Review ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากรัฐบาลลาวและผู้พัฒนาโครงการ เกี่ยวกับการออกแบบโครงการใหม่ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี การทบทวนของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงประเมินข้อมูลเหล่านี้ เปรียบเทียบกับข้อค้นพบและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ในรายงานทบทวนด้านเทคนิคของเขื่อนไซยะบุรีฉบับแรก (TRR) ซึ่งคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงจัดทำขึ้น ในระหว่างการปรึกษาหารือล่วงหน้า (PNPCA) โครงการไซยะบุรี

รายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนี้ ไม่ได้เป็นการวิจารณ์ หรือประเมินเอกสาร MRC Review แต่มุ่งหยิบยกประเด็นสำคัญ และอภิปรายถึงผลกระทบที่มีต่อเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือวางแผนในตอนล่างของแม่น้ำโขงสายประธาน และภายในภูมิภาค

ความเห็นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
• เน้นข้อค้นพบที่สำคัญและถ้อยแถลงบางประการในเอกสาร MRC Review
• เสนอมุมมองว่าด้วยผลกระทบจากการทบทวนของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงสำหรับเขื่อนไซยะบุรี และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอื่น ๆ ในตอนล่างของแม่น้ำโขงสายประธาน และภายในภูมิภาค ซึ่งได้ใช้เขื่อนไซยะบุรีเป็นต้นแบบ
• เสนอมุมมองว่าด้วยผลกระทบจากการเอกสาร MRC Review เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง การตัดสินใจระดับภูมิภาค และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการอภิปรายในระหว่างการทบทวน โดยอาจเป็นประโยชน์เพื่อแก้ไขช่องว่างและข้อท้าทายเกี่ยวกับเขื่อนไซยะบุรี

ดาวโหลดเอกสาร https://www.mymekong.org/wp-content/uploads/2019/10/IR-Factsheet-Xayaburi-THAI_For-download.pdf

More to explorer

เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัดยื่นจดหมายถึง รมว.พลังงาน-ร้องทบทวนการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศในแผนพีดีพี 2024 ชี้เพิ่มภาระต้นทุนค่าไฟ ย้ำปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรง 

ขั้นตอนปรับแบบ-การศึกษาผลกระทบสุดท้ายใกล้แล้วเสร็จ เดินหน้าสร้างเขื่อนปากแบงกั้นโขง นักสิ่งแวดล้อมติงยังไม่ชัดเจนแก้ปัญหาผลกระทบข้ามแดน-น้ำเท้อหรือไม่ แนะธนาคารปล่อยสินเชื่อพิจารณาให้รอบคอบ MRC จัดประชุมเตรียมทำแอพพลิเคชั่นรายงานสถานการณ์แม่น้ำโขง

นักสิ่งแวดล้อมทิเบตเผยต้นน้ำโขง-สาละวินกระทบหนักเหตุสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน-ธารน้ำแข็งละลายเร็วกว่าเดิม 3 เท่า-ผู้หญิง 18 ประเทศจัดประชุมเรียกร้องทุกฝ่ายร่วมหาทางออก