เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง-อีสาน ออกแถลงการณ์ขอให้รัฐยกเลิกมติครม.ระเบิดแก่ง พร้อมส่งกำลังใจกลุ่มรักษ์เชียงของ

15942936_10154073466396689_2116434262_o
วันนี้ (9 มกราคม 2550) เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง-อีสานได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐยกเลิกมติครม.เข้าร่วมโครงการสำรวจการปรับปรุงร่องน้ำเพื่อการพานิชย์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดโอกาสภาคประชาชนนำเสนอข้อมูลให้เกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยน เพื่อให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และไม่ควรใช้โอกาสในการบริหารประเทศช่วงนี้ ตัดสินใจเพื่อผลักดันโครงกาที่จะนำไปสู่การระเบิดทำลายเกาะแก่งในแม่น้ำโขง ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำให้คนในสังคมตั้งคำถามกับรัฐบาลชุดนี้ว่า”ใช้อำนาจเผด็จการ” เอื้อประโยชน์ต่อทุนจีนเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์กับกลุ่มทุนบางกลุ่มที่หนุนรัฐบาล

15934034_10154073467096689_1808527646_o
ในแถลงการณ์ระบุว่า โครงการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงตามมติคณะรัฐตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา การเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำโขง ปี 2015-2025ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางพัฒนาการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศ ด้วยการสำรวจออกแบบ เพื่อระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขง เปิดร่องน้ำลึกในแม่น้ำโขง สามารถให้เรือบรรทุกสินค้าขนาด 500 ตันแล่นผ่านได้ตลอดปี อันจะส่งผลต่อระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขง ซึ่งประชาชนในลุ่มน้ำโขง ได้อาศัยสัตว์น้ำเป็นแหล่งอาหาร รวมทั้งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศในเรื่องเขตแดน มติ ครม.ดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิชุมชนโดยไม่ให้ข้อมูลข่าวสาร และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้การระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขง จะมีผลกระทบข้ามพรมแดน เพราะแม่น้ำโขงมี 6 ประเทศ ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ซึ่งการตัดสินใจของรัฐบาลไทย ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน นอกจากนั้นยังมีผลกระทบด้านความมั่นคง หากมีการระเบิดเกาะแก่ง เพราะจะทำให้ร่องน้ำลึกเปลี่ยนไปและแม่น้ำโขงเป็นแหล่งจับปลาที่สำคัญระดับโลก โดยประชาชนริมแม่น้ำกว่า 8 ล้านคนต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งในแต่ละปีสามารถจับปลาได้กว่า 2 ล้านตัน ดังนั้นการทำลายเกาะแก่งในแม่น้ำน้ำโขงจึงเท่ากับทำลายความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งขยายพันธุ์ปลาตามธรรมชาติในอดีต พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไม่อนุญาตให้มีการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขง โดยให้เหตุผลว่า 1.จะทำให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแม่น้ำโขงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง 2.เส้นทางน้ำจะเปลี่ยนแปลงและจะส่งผลกระทบต่อเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ
15943342_10154073467081689_222318119_o
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนนำเสนอข้อมูลถกเถียงแลกเปลี่ยนจะทำให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและไม่ควรใช้โอกาสในการบริหารประเทศช่วงนี้ตัดสินใจเพื่อผลักดันโครงการระเบิดทำลายเกาะแก่งในแม่น้ำโขง จะทำให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนทำให้คนในสังคมตั้งคำถามกับรัฐบาลชุดนี้ว่า”ใช้อำนาจเผด็จการ” เอื้อประโยชน์ต่อทุนจีนเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์กับกลุ่มทุนบางกลุ่มที่หนุนรัฐบาล ดังนั้นเครือข่ายจึงมีข้อเสนอดังนี้
1.ให้รัฐบาลทบทวนมติครม.ครั้งนี้และให้ยกเลิกแผนระเบิดแก่งเพื่อพัฒนาเส้นทางการเดินเรือของจีนทั้งหมด เพราะที่ส่งผลเสียหายต่อระบบนิเวศและชาวบ้านในลุ่มน้ำโขงอย่างรุนแรง
2.ให้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในวงกว้างเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและคนในสังคม
3.การระเบิดแก่งแม่น้ำโขงจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ จะทำให้ปริมาณปลาในแม่น้ำโขงลดลง ดังนั้นรัฐบาลควรหาทางเลือกในการพัฒนาแม่น้ำโขงที่ไม่ทำลายธรรมชาติในแม่น้ำโขง
ด้วยความเคารพแม่น้ำโขงแม่น้ำแห่งชีวิต
เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง-อีสาน อันประกอบด้วย
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.)
เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีสาน
ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอีสาน (ศสส.)
เครือข่ายนักสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน
เครือข่ายนักวิชาการนิเวศวัฒนธรรมอีสาน
กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
เครือข่ายคนรุ่นใหม่กลุ่มลุ่มน้ำโขงศึกษา
ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชี
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากแนวสายส่งไฟฟ้า จ.อุดรธานี
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแม่น้ำโขง อ.ปากชม จ.เลย

NO COMMENTS

Leave a Reply