ช.การช่างเซ็นสัญญางานเพิ่มเติมโรงไฟฟ้าไซยะบุรี มูลค่า 1.94 หมื่นล้าน

pic.jpg
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นายอนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) ทำหนังสือแจ้งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาออกแบบจัดหา และก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างเพิ่มเติม ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี กับบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด มูลค่ารวม 19,400 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2562

ทั้งนี้ ได้แบ่งงานก่อสร้างเพิ่มเติมเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 มูลค่างานก่อสร้าง 14,650 ล้านบาท เป็นงานปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างโครงการบริเวณฝั่งขวาของลำน้ำโขงที่ได้ดำเนินการก่อสร้างในระหว่างปี 2554-2558 เพื่อเพิ่มเติมและแก้ไขปรับปรุงคุณลักษณะที่จำเป็นตามข้อกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมตามที่รัฐบาลลาวร้องขอ คือ การเพิ่มประตูระบายตะกอนและลดระดับความสูงของธรณีประตูระบายน้ำล้น การเพิ่มระบบทางปลาผ่าน การเสริมเหล็กเพิ่มเติมเพื่อให้ตัวโครงสร้างมีความแข็งแรงมากขึ้น เป็นต้น

ส่วนระยะที่ 2 มูลค่างานก่อสร้าง 4,750 ล้านบาท เป็นงานแก้ไขและปรับเปลี่ยนแบบการก่อสร้างองค์ประกอบของโครงสร้างบริเวณฝั่งซ้ายของลำน้ำโขงที่จะดำเนินการระหว่างปี 2559-2562 ได้แก่ การปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบทางปลาผ่านการปรับลดช่องทางระบายตะกอนใต้โรงไฟฟ้า และการปรับลดความยาวของโรงไฟฟ้า และพื้นที่ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เป็นต้น

ช.การช่างเซ็นสัญญางานเพิ่มเติมโรงไฟฟ้าไซยะบุรี มูลค่า 1.94 หมื่นล้าน

NO COMMENTS

Leave a Reply