วันจันทร์, ธันวาคม 10, 2018

Update เขื่อนไซยะบุรี

ลำดับเหตุการณ์: พฤษภาคม 2550 – รัฐบาลลาวลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ของไทยเพื่อพัฒนาโครงการเขื่อนไซยะบุรี ตุลาคม 2553 - เขื่อนไซยะบุรีเริ่มขั้นตอนการปรึกษาหารือล่วงหน้าตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation, and Agreement - PNPCA) โดยเขื่อนไซยะบุรีเป็นโครงการแรกที่มีการจัดทำกระบวนการ...

ปี 2554 ประชาชนในเขต 8 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขง ได้ทราบข่าวการสร้างเขื่อนไซยะบุรีขนาด 1285 เมกะวัตต์บนแม่น้ำโขงสายหลัก โดยบริษัทช.การช่างและการลงทุนของธนาคาร 6 แห่งในประเทศไทย โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าหลัก 95% และกรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะสำนักงานเลขาธิการแม่น้ำโขง ประเทศไทย ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกระบวนการการปรึกษาหารือล่วงหน้า(PNPCA) ตามข้อตกลงแม่น้ำโขง ปี 2538 โดยประชาชนในประเทศไทย ได้แสดงความกังวลใจต่อปัญหาผลกระทบข้ามพรมแดนที่อยู่ห่างจากเขื่อนเพียง 200 กิโลเมตร...

สำนักข่าวเวียงจันทร์ไทม รายงานเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ว่า ชาวบ้านผู้อพยพโยกย้ายจากโครงการเขื่อนไซยะบุรี มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากการส่งเสริมอาชีพและโอกาสที่เสนอให้โดยโครงการ บริษัทไซยะบุรีพาวเวอร์ ผู้พัฒนาโครงการกล่าวว่า ตัวชี้วัดหนึ่งแสดงว่าเห็นว่า มีหมู่บ้านที่ต้องถูกย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการเขื่อน 15 หมู่บ้าน และพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวบ้านนาตอใหญ่ หมู่บ้านโยกย้ายแห่งใหม่ ได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยรัฐบาลลาว นาย อนุภาพ วงศ์ละคร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการและบำรุงรักษา โครงการเขื่อนไซยะบุรี รายงานสถานการณ์ให้กับ...

สรุปคดีและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเขื่อนไซยะบุรีคดีหมายเลขดำที่ ส.493/2555 ศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ประชาชน 8 จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีกั้นแม่น้ำโขง ทั้งในด้านระบบนิเวศของแม่น้ำโขงและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนอย่างร้ายแรง ได้ร่วมกันให้ตัวแทน ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง ให้เพิกถอนการทำสัญญาซื้อไฟฟ้าของกฟผ....

เมื่อวานนี้ (19 พ.ย.2550) ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทเอ็นไวไซก์ บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมได้เปิดเวทีชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE)  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ เลย2(ท่าลี่) 3 – ขอนแก่น 4 (ส่วนที่พาดผ่านป่าอนุรักษ์โซน C) จำนวน 5.3 กิโลเมตร จากระยะทางทั้งหมด 196 กิโลเมตร...

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเวทีเสวนาเรื่อง” หยุดเขื่อนแม่น้ำโขง เสียงจากคนหาปลา ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนของไทยและกัมพูชา อาทิ เครือข่ายชุมชนคนหาปลาแม่น้ำมูน สภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง และเครือข่ายชาวประมงกัมพูชา นางสมปอง เวียงจันทร์ ตัวแทนจากชุมชนลุ่มน้ำมูน จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูน กล่าว กรณีที่ลาวยังเดินหน้าสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงทั้งเขื่อนไซยะบุรี และเขื่อนดอนสะโฮงนั้น ขณะนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ชาวประมงและเกษตรกร รวมทั้งนักพัฒนาเอกชนและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว...