วันจันทร์, ธันวาคม 10, 2018

จดหมาย

  แม่น้ำโขง-ปัญหาด่วนของภูมิภาค(ฉบับภาษาไทย)  นิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา     แม่น้ำโขงที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหาร เป็นความมั่นคงของชีวิตผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ หลายสิบล้านคน มีวัฒนธรรมประเพณีที่เกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับสายน้ำสายนี้ ซึ่งเป็นแม่ของแผ่นดินอุษาคเนย์และของโลกมาแต่โบราณกาล เกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา เงาของการพัฒนาในลุ่มน้ำโขงจากและกลุ่มทุนใหญ่สยายปีกเข้าครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำโขงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะแผนพัฒนาพลังงานที่มีเป้าหมายสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าบนแม่น้ำโขงสายประธาน มากกว่า 20 เขื่อน ทั้งตอนบนและตอนล่างของแม่น้ำโขง ปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ผลกระทบเริ่มเกิดขึ้นเมื่อสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงตอนบน ในยูนนาน ประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ.2539 แม่น้ำที่เคยไหลอิสระมานับล้านปี กลับถูกขวางกั้น ระบบนิเวศของแม่น้ำถูกกระทำ ส่งผลให้สิ่งมีชีวิต...

  เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง สำนักงานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา 62 ม.8 บ.เวียงแก้ว อ.เชียงของ จ.เชียงราย   4    พฤศจิกายน    2557   เรื่อง        ขอความชัดเจนกระบวนการจัดรับฟังความเห็นและการปรึกษาหารือล่วงหน้า Prior Consultation กรณีเขื่อนดอนสะโฮง เรียน       ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำเนาส่ง                อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ   หลังจากที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ประกาศที่จะดำเนิน โครงการเขื่อนดอนสะโฮง แขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว ซึ่งจะเป็นเขื่อนแห่งที่ 2 บนแม่น้ำโขงตอนล่าง  และได้นำโครงการนี้เข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า (Prior Consultation) ตามข้อตกลงแม่น้ำโขง...

  เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง สำนักงานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา 62 ม.8 บ.เวียงแก้ว อ.เชียงของ จ.เชียงราย 12 กันยายน 2557 เรื่อง ขอให้เปิดเผยข้อมูลเขื่อนบนแม่น้ำโขง-แม่น้ำล้านช้าง และระงับโครงการเขื่อนที่ยังไม่ก่อสร้างเพื่อศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน เรียน ประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีน สำเนา ประธานบริษัทไฮโดรลานชาง แม่น้ำโขง ซึ่งไหลจากประเทศจีนลงสู่ 5 ประเทศทางท้ายน้ำ เป็นแหล่งทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงประชาชนอย่างน้อย 60 ล้านคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ที่ซึ่งแม่น้ำโขงเป็นดังสายเหลือดของพวกเรา ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขง เป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ...