วันพฤหัส, กันยายน 20, 2018

15 พฤษภาคม 2560

แม่น้ำโขง แม่ของพวกเราไหลยาว 4,909 กิโลเมตร จากที่ราบสูงธิเบต ผ่านดินแดนยูนนาน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขงได้มอบพันธุ์ปลากว่า 850 ชนิด ปริมาณน้ำมหาศาลเพื่อการอุปโภค บริโภคและดินตะกอนอันอุดมที่เหมาะกับเกษตรกรรม และก่อเกิดวัฒนธรรมความเชื่อและเชื่อมโยงผู้คนทั้ง 6 ประเทศให้เป็นพี่น้องเดียวกัน กล่าวได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติอันเกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแม่น้ำโขง เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายประเทศในรอบศตวรรษที่ผ่านมา

ณ.ที่พักริมทาง ศาลาพญานาคราช ข้างนำ้ของเราบังเอิญได้เจอกัน พูดคุยกัน “เบ็นซ์” ศุภักษร จันโท เด็กหนุ่มลูกน้ำของ หรือ แม่น้ำโขง วัย 18 ปี จากบ้านปากอิง ม.2 อ.เชียงของ จ.เชียงราย

กลุ่มเยาวชนรักษ์เชียงของกว่า 30 คน แสดงออกเพื่อคัดค้านโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง กลางผาเยีย แก่งหินในระบบนิเวศคอนผีหลง กลางแม่น้ำโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ขณะที่วันนี้เรือสำรวจทางธรณีวิทยาของจีนสำรวจอยู่ที่บริเวณบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

19 เมษายน 2560

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ซึ่ง คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศ ในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง ค.ศ. 2015 – 2025 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศ ในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง และการดำเนินงานเบื้องต้น (งานศึกษาสำรวจออกแบบ) และล่าสุดกรมเจ้าท่า ได้มีจดหมายถึงกลุ่มรักษ์เชียงของ ระบุว่าบริษัทจีน CCCC Second Habor Consultants จะเริ่มเข้าสำรวจภาคสนามบริเวณพรมแดนไทย-ลาว ในวันนี้ (19 เมษายน 2560) โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนิน 2 เดือน

วันที่ 14 มีนาคม 2560

14 มีนาคม 2560 วันหยุดเขื่อนโลกและแสดงการปกป้องแม่น้ำ พวกเรากลุ่มพันธมิตรเพื่อการปกป้องแม่น้ำโขงร่วมกับกลุ่มประชาสังคม ชุมชนจากประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม ขอแสดงความเคารพต่อแม่น้ำโขงที่ได้เกื้อหนุนการดำเนินชีวิตของพวกเรา แม่น้ำโขงเปรียบเสมือน “แม่” ของพวกเราทุกคน เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพและเปรียบเหมือนสิ่งกำหนดชะตาชีวิตหลายล้านคนทั่วทั้งลุ่มน้ำ พวกเราชาวชุมชนลุ่มน้ำโขงได้ทุ่มเทปกป้องรักษาแม่น้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นทรัพยากรที่ต้องรักษาไว้เพื่อลูกหลาน


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

เราเป็นกลุ่มเครือข่ายชุมชน และภาคประชาสังคมในประเทศไทย ซึ่งมีความกังวลต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการลงทุนของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน สอดคล้องกับพันธกิจของไทยที่มีต่อหลักการชี้นำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGPs) และสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ เราเรียกร้องรัฐบาลและหน่วยงานของไทยให้กำหนดกลไกที่เข้มแข็ง เพื่อประกันให้เกิดความโปร่งใสและการปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม และให้เป็นแนวทางการดำเนินโครงการและธุรกิจในต่างประเทศของวิสาหกิจจากไทย

การลงทุนข้ามพรมแดนของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งที่เป็นโครงการซึ่งได้รับความสนับสนุนจากรัฐ และโครงการของเอกชน ส่งผลให้เกิดข้อกังวลเนื่องจากไม่มีการตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการลงทุนเหล่านั้น โครงการขนาดใหญ่ของไทยซึ่งลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านหลายโครงการ เชื่อมโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เขื่อนบนแม่น้ำสาละวินของพม่า ไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลที่จังหวัดเกาะกงและโอดอร์เมียนเจย (อุดรมีชัย) กัมพูชา เหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าที่หงสา เขื่อนไซยะบุรี และเขื่อนอื่น ๆ บนแม่น้ำโขงในสปป.ลาว

ที่ผ่านมาชุมชนในท้องถิ่นต่างเรียกร้องให้มีการตรวจสอบตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยมีการฟ้องคดีกับศาลไทย และใช้สิทธิของตนตามกลไกทั้งแบบกึ่งทางการและกลไกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ศาล แนวโน้มสำคัญล่าสุดคือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้สอบสวนตามข้อร้องเรียนหลายประการเกี่ยวกับการลงทุนข้ามพรมแดนของไทย และได้จัดทำขั้นตอนปฏิบัติเพื่อกำหนดความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน (extraterritorial human rights obligations – ETOs) อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่จะต้องปฏิบัติตาม และเพื่อให้มีการตรวจสอบเมื่อเกิดการละเมิดขึ้น ผลจากการสอบสวนเป็นเหตุให้กสม.กำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลไทย เพื่อประกันให้มีการปฏิบัติตามหลักการชี้นำแห่งสหประชาชาติ คณะรัฐมนตรียอมรับตามข้อเสนอแนะเหล่านี้ตามที่ปรากฏในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เกี่ยวกับความรับผิดชอบข้ามพรมแดน (Extra-Territorial Obligations – ETOs)/ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights – B-HR) และเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการพัฒนาข้ามพรมแดนของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศได้เรียกประชุมหลายหน่วยงานของรัฐ และมีข้อเสนอแนะว่าให้กำหนดให้มีกลไกเพื่อประกันให้ภาคเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นไปตามนัยแห่งหลักการชี้นำแห่งสหประชาชาติ

เราจึงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเหล่านี้ และให้กำหนดให้มีกลไกดังกล่าว รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ เพื่อประกันให้สามารถปฏิบัติตามซึ่งหลักการพื้นฐานสามประการ ของหลักการชี้นำแห่งสหประชาชาติ และพันธกรณีของรัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่จะต้องคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา เมื่อเกิดการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนเนื่องจากการลงทุนข้ามพรมแดน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลไทยจะต้อง:
• แสดงความคาดหวังที่ชัดเจนว่าบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจจากไทย ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนในระหว่างการดำเนินงานในต่างประเทศ และให้ดำเนินการเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน สอบสวน ลงโทษ และเยียวยาเมื่อเกิดการปฏิบัติมิชอบและการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น
• จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักการชี้นำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับพันธกรณีนอกอาณาเขตและการลงทุนข้ามพรมแดน
• ประกันว่าหน่วยงานธุรกิจของไทยกำหนดให้มีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ข้อกำหนดให้มีการตรวจสอบเมื่อมีการลงทุนข้ามพรมแดน และกำหนดให้มีขั้นตอนรับข้อร้องเรียนระดับบริษัท ซึ่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานสามารถใช้สิทธิในการร้องเรียนได้
• ดำเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกรณีของหน่วยงานของรัฐ บริษัทซึ่งเป็นผู้รับเหมาจากหน่วยงานของรัฐซึ่งลงทุนในพื้นที่ที่มีสงครามความขัดแย้ง รวมทั้งกำหนดให้มีการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ก่อนจะอนุมัติให้มีการลงทุนนั้น
• กำหนดให้มีหรือพัฒนากลไกรับคำร้องที่เข้าถึงได้และเป็นผลในระดับประเทศ รวมทั้งกลไกของศาลและกลไกอื่น ๆเพื่อการเยียวยาเมื่อเกิดการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทจากไทยในต่างประเทศ
• ร่วมมือกับหน่วยงานพหุภาคี ทั้งอาเซียนและธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคีและสถาบันอื่น ๆ เพื่อประกันว่าหน่วยงานเหล่านี้ส่งเสริมให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักการชี้นำแห่งสหประชาชาติในระหว่างการดำเนินงานของตน
• ต้องมีหลักประกันว่า มาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับการปฏิบัติที่ไม่ด้อยไปกว่ามาตรฐานตามกฎหมายไทยในประเทศที่ไปลงทุนหรือประกอบกิจการ แม้ว่าประเทศนั้นๆจะไม่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวก็ตาม

เห็นชอบโดย

1 เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง The Network of Thai People in Eight Mekong Province
2 สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต Living River Siam Association
3 สมาคมสถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง Mekong Community Institute Association
4 สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ The Assembly of NGOs for the Protection and Conservation of Environment and Natural Resources
5 โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง Towards Ecological Recovery and Regional Alliance
6 เสมสิกขาลัย Spiritual Education Movement
7 ศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา Karen Studies and Development Center
8 มูลนิธิชีวิตไท Local Act
9 กลุ่มจับตาพลังงาน Energy Watch
10 มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) Sustainable Agriculture Foundation
11 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก Alternative Agriculture Network
12 กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน Land Watch Thai
13 สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา Khao Khu-ha Community Rights Association
14 เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.) Network for Community Organization in 7 Mekong Province (E-san)
15 กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Greenpeace Southeast Asia
16 สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม Human Rights and Environment Promotion Association
17 เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคอีสาน E-san Natural Resources and Environment Network
18 กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา Eco-cultural Study Group
19 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม. Enlaw.
20 มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน Community Resource Centre Foundation-CRC
21 เครือข่ายชุมชนจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำสาละวิน Salween River Community Network
22 กลุ่มรักษ์แม่น้ำโขง MyMekong
23 โปรเจกต์เสวนา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Sevana Project
24 ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น Local Community Rights Protection and Recovery Center
25 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม Cross Cultural Foundation
26 มูลนิธิบูรณะนิเวศ Ecological Alert and Recovery – Thailand (EARTH)

นักวิชาการ Academia:
1 ดร.สุริชัย หวันแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สฤณี อาชวนันทกุล
5 อชิชญา อ๊อตวงษ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

We are a group of non-governmental organizations, community networks and civil society groups from Thailand concerned over the human rights and environmental footprint of Thai investment in neighboring countries. In line with Thailand’s commitment to the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) and International Human Rights Treaties, we call on the Thai government and state authorities to enact robust mechanisms to ensure that Thai enterprises and/or state- and non-state owned- and/or sponsored-investment act with transparency and in compliance with human rights and environmental standards in the ways in they pursue projects and conduct business abroad.


25 กุมภาพันธ์ 2560

จากเหตุการณ์ที่ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ ได้ร่วมกันออกมาปกป้องและแสดงการคัดค้านการรื้อฟืนโครงการเขื่อนท่าแซะ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยเกิดเหตุการณ์ ทหารจาก มทบ.ที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ได้เข้าไปในพื้นที่และเชิญตัวแกนนำ 15 คน ที่แสดงเจตนาว่าคัดค้านเขื่อนท่าแซะ อำเภท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 19 ก.พ. 2560 ช่วงเวลา 20.00 น และต่อมามีเหตุการณ์การสกัดกั้นชาวบ้านไม่ให้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักนายกรัฐมนตรี ในเย็นวันที่ 20 ก.พ. 2560 ซึ่งถือว่าเป็นการคุกคามสิทธิของชาวบ้านในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ต่อมาในวันที่ 24 ก.พ. 2560 มีการเกณฑ์คนสนับสนุนเขื่อนท่าแซะ โดยสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ท่าแซะ อ.เมือง และอ.ปะทิว เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นอกจากนั้นแล้วยังมีการส่งทหารลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวของชาวบ้านในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนท่าแซะอยู่ตลอดเวลา

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.ถึง ปัจจุบันกองกำลังของทหารจากมทบ.ที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ และฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดชุมพร ยังคงมีการปฏิบัติการข่มขู่ คุกคาม ขัดขวาง และละเมิดสิทธิชุมชน ต่อกลุ่มชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าตรงกันข้ามกับการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้สนับสนุนและเชียร์เขื่อน ที่ยอมให้มีการชุมนุมเคลื่อนไหวอย่างโจ่งแจ้ง

เหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า “รัฐกำลังเลือกปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน ต่อผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านโครงการ” ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน การกระทำเหล่านี้กำลังจะนำไปสู่ความแตกแยกและความเกลียดชังของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชุมพรด้วยกันเอง โดยใช้เงื่อนไขการผลักดันการสร้างเขื่อนท่าแซะ โดยไม่ฟังเสียงชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบ และข้อมูลเชิงวิชาการในการตัดสินใจ แต่เป็นการผลักดันโครงการด้วยการใช้อำนาจของทหารและอำนาจจากฝ่ายปกครองในจังหวัด

หากรัฐบาลยังขาดการรับฟังเสียงของประชาชน และใช้วิธีการ ผลักดันโครงการทำให้เกิดความขัดแย้งของชุมชน นำไปสู่ปัญหารุนแรงยิ่งขึ้น โครงการเขื่อนท่าแซะจะสร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล และที่สำคัญอย่างยิ่งคือการทำลายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน ทั้งหมดนี้คือการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และทำลายชาติ บ้านเมือง

ดังนั้นเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ จึงเรียกร้องให้
1.ยกเลิกโครงการเขื่อนท่าแซะ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2.ยุติการคุกคาม ข่มขู่ ขัดขวาง สิทธิ และเสรีภาพ ของประชาชนผู้เข้าร่วมเรียกร้องคัดค้านโครงการเขื่อนท่าแซะ
3.หยุดยุยง ปลุกปั่น และการทำงานที่เป็นสองมาตรฐานของทหารและหน่วยงานปกครองจังหวัดชุมพร

เราในนามเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ และภาคีฯ จะร่วมกับพี่น้องกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ คัดค้านโครงการเขื่อนท่าแซะ และร่วมต่อสู้จนถึงที่สุด

ด้วยความสมานฉันท์
เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ

รายชื่อแนบท้าย คัดค้านโครงการเขื่อนท่าแซะ
ลงชื่อในนามองค์กร และ เครือข่าย
1.เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ (คปน)
2.สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง (MCI)
5.มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)Thai-Water Partnership
6.สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต
7.สถาบันอ้อผะหญา (องค์กรสาธารณะประโยชน์)
8.เครืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง – ล้านนา
9.เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำแจ่มตอนบน ต.แม่นาจร จ.เชียงใหม่
10.เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมภู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
11.กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
12.กลุ่มตะกอนยม

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันนี้เป็นวันแรกของการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภูมิภาค 2 วันที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission – MRC) เพื่ออภิปรายผลการศึกษาของ MRC และกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า PNPCA สำหรับเขื่อนปากแบง ซึ่งเป็นเขื่อนแห่งที่ 3 บนแม่น้ำโขงสายประธานตอนล่าง

องค์กรแม่น้ำนานาชาติ International Rivers ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อสถานการณ์ในแม่น้ำโขง และกระบวนการตัดสินใจการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำโขง และต้องการเผยแพร่แถลงการณ์ดังต่อไปนี้

BANGKOK, Jan. 26 (Xinhua) — It is too early for some Thai scholars and media sources to oppose the plan to clear islets and rocky outcrops along the Mekong River to boost shipping navigation as there is no clear evidence that such a plan would cause environmental or other damage, an expert on the matter has told Xinhua in an exclusive interview.