วันพฤหัส, พฤศจิกายน 23, 2017

14

10 พฤศจิกายน 2557 ณ ศุนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขง อ.สำโรง และอ.โขงเจียม ในนามกลุ่มฮักน้ำของ และสมัชชาคนจรกรณีเขื่อนปากมูล ประมาณ 70 คน ได้เข้าร่วมเวทีให้ข้อมูลโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำดอนสะหง (หรือดอนสะโฮง Don Sahong) ตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า PNPCA ที่ 4 ประเทศลุ่มน้ำโขงได้มีข้อตกลง ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรน้ำ คณะเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

 

เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง

สำนักงานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา

62 ม.8 บ.เวียงแก้ว อ.เชียงของ จ.เชียงราย

 

4    พฤศจิกายน    2557

 

เรื่อง        ขอความชัดเจนกระบวนการจัดรับฟังความเห็นและการปรึกษาหารือล่วงหน้า Prior Consultation กรณีเขื่อนดอนสะโฮง

เรียน       ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาส่ง                อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

kong

หลังจากที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  ได้ประกาศที่จะดำเนินโครงการโครงการเขื่อนดอนสะโฮง แขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว ซึ่งจะเป็นเขื่อนแห่งที่ 2 บนแม่น้ำโขงตอนล่าง และที่ประชุมคณะกรรมการร่วม (JC) ในคณะกรรมาธิการลุ่มน้ำโขง (MRC) เห็นชอบกำหนดวันเริ่มต้นกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า (Prior Consultation) ตามข้อตกลงแม่น้ำโขง พ.ศ.2538 ย้อนหลังไปเป็นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 โดยระบุว่า มีระยะเวลาสำหรับกระบวนการปรึกษาหารือ 6 เดือน (ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมกราคม 2558) โดยอาจขยายเวลาได้หากจำเป็น หากกำหนดตามกรอบ 6 เดือนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเวทีเสวนาเรื่อง” หยุดเขื่อนแม่น้ำโขง เสียงจากคนหาปลา ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนของไทยและกัมพูชา อาทิ เครือข่ายชุมชนคนหาปลาแม่น้ำมูน สภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง และเครือข่ายชาวประมงกัมพูชา

wpid-map_lancang-1

 

เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง
สำนักงานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา
62 ม.8 บ.เวียงแก้ว อ.เชียงของ จ.เชียงราย

12 กันยายน 2557

เรื่อง ขอให้เปิดเผยข้อมูลเขื่อนบนแม่น้ำโขง-แม่น้ำล้านช้าง และระงับโครงการเขื่อนที่ยังไม่ก่อสร้างเพื่อศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน
เรียน ประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีน
สำเนา ประธานบริษัทไฮโดรลานชาง