วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2018

poster kongในโอกาสที่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงจะจัดการปรึกษาหารือสาธารณะระดับภูมิภาคกรณีเขื่อนดอนสะโฮง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 พันธมิตรเพื่อปกป้องแม่น้ำโขงขอเน้นย้ำข้อเรียกร้องให้ยกเลิกเขื่อนดอนสะโฮง และให้คุ้มครองแม่น้ำโขง เขื่อนดอนสะโฮงมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการประมงและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค ซึ่งไม่อาจยอมรับได้ ทำให้อนาคตของแม่น้ำโขงและประชาชนในพื้นที่ตกอยู่ในอันตราย

IMG_0645

สรุปคดีและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเขื่อนไซยะบุรีคดีหมายเลขดำที่ ส.493/2555 ศาลปกครองกลาง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ประชาชน 8 จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีกั้นแม่น้ำโขง ทั้งในด้านระบบนิเวศของแม่น้ำโขงและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนอย่างร้ายแรง ได้ร่วมกันให้ตัวแทน ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง ให้เพิกถอนการทำสัญญาซื้อไฟฟ้าของกฟผ. (PPA) เป็นคดีหมายเลขดำที่ ส.493/2555 ระหว่าง นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ที่ 1 กับพวกรวม 37 คน ผู้ฟ้องคดี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ 1 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 2 กระทรวงพลังงาน ที่ 3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 4 คณะรัฐมนตรี ที่ 5 ผู้ถูกฟ้องคดี

โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษา ดังนี้

IMG_4496

เมื่อวานนี้ (19 พ.ย.2550) ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทเอ็นไวไซก์ บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมได้เปิดเวทีชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE)  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ เลย2(ท่าลี่) 3 – ขอนแก่น 4 (ส่วนที่พาดผ่านป่าอนุรักษ์โซน C) จำนวน 5.3 กิโลเมตร จากระยะทางทั้งหมด 196 กิโลเมตร ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่มและป่าลาดค่าง ในเขตตำบลน้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย ป่าสวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก ต.กกดู่ อ.เมือง และป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหัวหมาก ป่าภูทอกและป่าภูปอบิด ต.ชัยพฤกษ์ ต.นาดินดำ และต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย มีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและตัวแทนส่วนราชการเข้าร่วมประมาณ 70 คน

14

10 พฤศจิกายน 2557 ณ ศุนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขง อ.สำโรง และอ.โขงเจียม ในนามกลุ่มฮักน้ำของ และสมัชชาคนจรกรณีเขื่อนปากมูล ประมาณ 70 คน ได้เข้าร่วมเวทีให้ข้อมูลโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำดอนสะหง (หรือดอนสะโฮง Don Sahong) ตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า PNPCA ที่ 4 ประเทศลุ่มน้ำโขงได้มีข้อตกลง ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรน้ำ คณะเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

 

เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง

สำนักงานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา

62 ม.8 บ.เวียงแก้ว อ.เชียงของ จ.เชียงราย

 

4    พฤศจิกายน    2557

 

เรื่อง        ขอความชัดเจนกระบวนการจัดรับฟังความเห็นและการปรึกษาหารือล่วงหน้า Prior Consultation กรณีเขื่อนดอนสะโฮง

เรียน       ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาส่ง                อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

kong

หลังจากที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  ได้ประกาศที่จะดำเนินโครงการโครงการเขื่อนดอนสะโฮง แขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว ซึ่งจะเป็นเขื่อนแห่งที่ 2 บนแม่น้ำโขงตอนล่าง และที่ประชุมคณะกรรมการร่วม (JC) ในคณะกรรมาธิการลุ่มน้ำโขง (MRC) เห็นชอบกำหนดวันเริ่มต้นกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า (Prior Consultation) ตามข้อตกลงแม่น้ำโขง พ.ศ.2538 ย้อนหลังไปเป็นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 โดยระบุว่า มีระยะเวลาสำหรับกระบวนการปรึกษาหารือ 6 เดือน (ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมกราคม 2558) โดยอาจขยายเวลาได้หากจำเป็น หากกำหนดตามกรอบ 6 เดือนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเวทีเสวนาเรื่อง” หยุดเขื่อนแม่น้ำโขง เสียงจากคนหาปลา ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนของไทยและกัมพูชา อาทิ เครือข่ายชุมชนคนหาปลาแม่น้ำมูน สภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง และเครือข่ายชาวประมงกัมพูชา

wpid-map_lancang-1

 

เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง
สำนักงานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา
62 ม.8 บ.เวียงแก้ว อ.เชียงของ จ.เชียงราย

12 กันยายน 2557

เรื่อง ขอให้เปิดเผยข้อมูลเขื่อนบนแม่น้ำโขง-แม่น้ำล้านช้าง และระงับโครงการเขื่อนที่ยังไม่ก่อสร้างเพื่อศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน
เรียน ประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีน
สำเนา ประธานบริษัทไฮโดรลานชาง